Algemene voorwaarden

X

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Inschrijving

• Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen
• Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Dit kan via de site of door het invullen van een uitgeprint formulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, stuurt u de inschrijving naar Salsavolcanica via de site of mail. Ingeschreven cursisten ontvangen per mail een bevestiging.
• Betaling dient voor aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld en dit dient voor aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt.
• Voor elke cursus waaraan wordt deelgenomen dient een aparte inschrijving te worden gedaan
• Bij tussentijds instromen, wordt het lesgeld naar rato berekend.
• Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden
• Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging dmv het afmeldingsformulier of via de mail, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
• Salsavolcanica werkt met een doorlopende inschrijving, u blijft automatisch ingeschreven
• Bij adreswijziging dient Salsavolcanica zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
• Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname wordt de cursus geannuleerd en hoeft er geen cursusgeld te worden voldaan. Bij annulering tussendtijds wordt het lesgeld terugbetaald naar rato •Salsavolcanica heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen deelname aan de lessen te ontzeggen.

Betaling

• Het cursusgeld kan jaarlijks of per seizoen betaald worden per incasso of op betalingsverzoek. Bij betaling in 3 termijnen wordt het lesgeld omstreeks 3 september, 3 januari en 3 april geïncasseerd. Bij jaarlijkse betaling is dit omstreeks 3 september. De betalingsverzoeken worden in de eerste week van de nieuwe periode per e-mail verstuurd en dient binnen het gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Er wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht bij het te laat betalen.
• Bij afwezigheid van een cursist dient het volledige bedrag betaald te worden en kan men niet het lesgeld verminderen.
• Bij niet tijdige betaling ontvang je een eerste herinnering en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.
• Bij het verzenden van een tweede herinnering moet er naast de achterstallige lesgelden €20,- aan administratiekosten worden betaald. Mocht het lesgeld na een maand nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan, deze lessen kunnen niet gratis worden ingehaald. Bij blijvend openstaande bedragen, worden deze ter incasso aangeboden. Het cursusgeld over de lopende periode wordt dan verhoogd met eventuele extra administratiekosten van het incassobureau en rente over de vordering.
• Salsavolcanica behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (sept. – juli) te indexeren
• Wijzigingen van het mailadres en/ of rekeningnummer dienen per mail naar info@salsavolcanica.nl te worden doorgegeven

Korting

• Voor kortingen verwijzen wij naar de pagina ‘Tarieven

Proefles

• Er kan voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Aanmelden voor een proefles kan via de website of via de mail.

Samenstelling groepen

• Deze wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld, en is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal Salsavolcanica de uiteindelijke beslissing nemen.

Lesperiodes en lesdoorgang

• Salsavolcanica kent drie seizoenen, september-december, januari-maart en april-juli. In iedere periode vinden tussen de 10 en 12 lessen plaats afhankelijk van het seizoen en de vakantiedagen. In ieder geval zijn 10 lessen gegarandeerd. Bij het niet halen van 10 lessen, worden deze ingehaald.
• Lessen kunnen geannuleerd worden bij gegronde redenen (overmacht situaties), zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn

• De dansschool mag het tijdstip van de cursus wijzigen als dat rooster technisch nodig zou blijken.

Inhalen lessen

• De cursist kan altijd een gemiste les inhalen binnen hetzelfde seizoen door lessen bij te wonen die op een andere dag worden gegeven, ten alle tijden in overleg.

Ziekte en afwezigheid

• Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht en zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan drie lessen per cursus zijn vervallen per seizoen.
• Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Salsavolcanica hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via mail of telefoon. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk om de les bij een andere cursus in te halen als deze op het lesrooster bestaat.

Opzeggen

• Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging d.m.v. het afmeldingsformulier of via de mail, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
• Opzeggen kan via het afmeldingsformulier of via de mail naar payments@salsavolcanica.nl en is alleen geldig als er ontvangstbevestiging door de cursist.
• Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging beschouwd.
• Zonder schriftelijk afmelding blijft u automatisch ingeschreven •Een cursus of workshop kan kosteloos binnen 7 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering na deze periode en tot start van de lessen, worden er € 25 annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij de hieronder genoemde periodes in acht worden genomen.
• Opzeggen kan bij een betaling per seizoen (3 termijnen) op 3 momenten in een jaar 1 maand voor het seizoen om is. De opzegging dient dus tenminste een maand voor de volgende periode ingediend worden (dus voor 1 dec voor de periode jan-maart, 1 maart voor de periode april-jul of, voor 1 augustus voor de periode sep-dec. Bij een jaarbetaling of onbeperkt lidmaatschap moet de opzegging voor 1 juli binnen zijn. Indien dit niet het geval is dan ben je voor de gehele volgende lesjaar betaling plichtig.
• De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden, wel blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
– Ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen.
– Indien een cursist een advies van Salsavolcanica opvolgt om de cursus te beëindigen.
– Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Salsavolcanica. Bij tijdelijke wijzigingen in persoonlijke omstandigheden, kan de resterende cursusperiode worden ‘bevroren’ en op een later moment worden afgenomen, het lesgeld wordt hierbij dus niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

• Salsavolcanica stelt zicht niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen of in de kleedkamers. Laat sieraden en kostbare spullen daarom liever thuis.
• Salsavolcanica stelt zicht niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Salsavolcanica. Wij geven op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.

Beeldmateriaal

• Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Salsavolcanica mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder/verzorger hiervan op de hoogte te stellen.

Kledingvoorschriften

• Kijk op de website bij het onderdeel kledingvoorschriften voor de algemene voorwaarden hierin.